مدیر فنی بخش سئو و میزبانی وب

خانم اسماعیل زاده
کارشناسی ارشد کامپیوتر و نرم افزار