مدیر فنی روانشناسی بازاریابی

آقای سهیل کرمی
کارشناس روانشناسی بازاریابی