مسئول فنی بخش بازاریابی و امور تبلیغاتی

آقای محمد منتظری
کارشناس مدیریت بازرگانی