مسئول فنی بخش تولید محتوا

آقای علیرضا مستاجران
کارشناس کامپیوتر و IT