مسئول فنی بخش دیجیتال مارکتینگ

خانم اسد بیگی
کارشناس ارشد کامپوتر و iT