معاون هماهنگ کننده امور اجرایی

کامران احمد پور
کارشناسی مدیریت دولتی